Tuesday, Aug 29, 2017

The Illinois Senate today passed Senate Bill 1947, following up on the House's approval yesterday of the landmark legislation that overhauls the state's education funding formula and introduces a five-year Scholarship Tax Credit program. The governor is expected to sign the legislation. Here is the House roll call, and the Senate roll call.

A fact sheet on the basics of the Scholarship Tax Credit can be found here. A detailed analysis of the new program can be found here.

The Catholic Conference today issued the following statement on final passage of SB 1947. Click here for a PDF of the statement.


Access to a quality education is one of the greatest social justice issues of our time, and is much too important to be determined solely by where a student lives. As Pope Francis notes in The Joy of Love, “… the overall education of children is a ‘most serious duty’ and at the same time a ‘primary right’ of parents.” We believe the new legislation will help give students and their parents the opportunity to choose their education and their future. We are grateful to the governor and the legislative leaders on both sides of the aisle for choosing sensible compromise in making this choice a reality in Illinois. The governor and other elected officials deserve our praise for turning an out-of-date school funding blueprint into a distribution formula that is both fair and equitable across the state.

###

En Espanol

El Senado de Illinois aprobó hoy el Proyecto de ley del senado 1947, siguiendo la aprobación ayer de la Cámara de la histórica legislación que revisa la formula de financiamiento de la educación en el estado e introduce un programa de Crédito Tributario para Becas de cinco años. Se espera que el gobernador firme la legislación. Aquí se puede encontrar la votación de la Cámara, y la votación del Senado.

Una hoja de datos sobre los elementos básicos del Crédito Tributario para Becas puede ser encontrada aquí.

La Conferencia Católica emitió hoy la siguiente declaración sobre la aprobación final de SB 1947. Haga clic aquí para un PDF de la declaración.

 

El acceso a una educación de calidad es uno de los problemas de justicia social más grande de nuestro tiempo, y es muy importante para ser determinado solamente por donde vive un estudiante. Como lo señala el Papa Francisco en  La alegría del amor, “… la educación general de los niños es ‘obligación gravísima’ a la vez que ‘derecho primario’ de los padres”. Creemos que la nueva legislación ayudará a dar a los niños y a sus padres la oportunidad de escoger su educación y su futuro. Estamos agradecidos con el gobernador y los líderes legislativos de ambos lados por seleccionar un compromiso sensato para hacer esta opción una realidad en Illinois. El gobernador y otros oficiales electos merecen nuestro elogio por convertir un plan de financiamiento de escuelas obsoleto en una formula de distribución que es tanto justa como equitativa a lo largo del estado.

###

 

Polskie

Senat Stanu Illinois, po uzyskaniu wczoraj zgody Izby Reprezentantów, przyjął dzisiaj Ustawę 1947 dotyczącą przełomowego prawodawstwa, które naprawia stanową formułę finansowania edukacji. Zaprezentował też pięcioletni program ulg podatkowych na stypendia. Spodziewane jest, że ustawa ta zostanie podpisana przez gubernatora. Poniżej zamieszczamy apel Izby Reprezentantów i apel Senatu.

Tutaj można znaleźć arkusz informacyjny na temat podstaw Ulg Podatkowych na Stypendia.   

Katolicka Konferencja Biskupów Stanu Illinois opublikowała dzisiaj zamieszczone poniżej oświadczenie na temat ostatecznej wersji ustawy SB 1947.  Kliknij tutaj, aby uzyskać oświadczenie w formacie PDF. 

 

Dostęp do wysokiej jakości edukacji jest jedną z najważniejszych kwestii sprawiedliwości społecznej naszych czasów. Jest ona zbyt ważna, aby była zdeterminowana wyłącznie przez miejsce zamieszkania studenta. Jak powiedział papież Franciszek w Radości miłości „[…] wychowanie dzieci jest ‘najpoważniejszym obowiązkiem’, a zarazem ‘najpierwszym prawem’ rodziców”. Wierzymy, że ta nowa ustawa pomoże w stworzeniu nowych możliwości studentom i ich rodzicom w wyborze swojej edukacji i swojej przyszłości.
Jesteśmy wdzięczni gubernatorowi i prawodawcom obu stron za wybranie rozsądnego kompromisu i sprawienie, że to co wybrali staje się rzeczywistością w stanie Illinois. Gubernator i inni wybrani urzędnicy zasługują na naszą pochwałę za zmianę przestarzałego programu finansowania szkół w formułę podziału, która jest zarówno sprawiedliwa, jak i równa na terytorium całego stanu.
 

###