baby adult hands

Tuesday, May 28, 2019

The Illinois House today passed the misnamed “Reproductive Health Act” on a 64-50 vote, with four lawmakers voting “present.” The measure overhauls abortion law in Illinois and is now embodied in House Floor Amendment 1 to Senate Bill 25.

The vote tally is here. The legislation now goes to the Senate for consideration.

The Catholic Conference of Illinois issued a statement after House passage, which can be read below or here in a PDF and here in Español and here in Polskie.

Catholic Conference Statement on

House Passage of “Reproductive Health Act”

The decision of the Illinois House of Representatives to take up and pass the so-called Reproductive Health Act is a grave tragedy and a collective moral failing. Illinois has previously distinguished itself by recognizing and upholding human dignity. It has welcomed and defended the rights of immigrants and refugees and eliminated the death penalty. It is therefore incomprehensible to us that the General Assembly has prioritized denying protection to the most vulnerable among us by enacting some of the most liberal abortion access laws in the nation. 

The proponents of the so-called Reproductive Health Act have portrayed it as a simple clean-up bill, taking old statutes off the books. This is false. The bill includes new provisions that render any regulation of abortion impossible, strip away standards for – and regulation of – clinics where abortions are performed, and mandate private insurance plans subject to Illinois’ authority cover abortion. 

This Act is an extreme measure, allowing for the abortion of unborn life at any stage of pregnancy and for any reason. It sends a message to everyone in our state that life is cheap. This is a truly sad day for Illinois. We will continue to make our case against such callous disregard for human life whenever it appears in society.  

#####

Declaración de la Conferencia católica de Illinois

sobre la aprobación de la cámara de la “Ley de salud reproductiva”

La decisión de la Cámara de Representantes de Illinois de asumir y aprobar la llamada Ley de Salud Reproductiva es una grave tragedia y un fracaso moral colectivo.  Illinois previamente se ha distinguido a sí mismo al reconocer y mantener la dignidad humana. Ha dado la bienvenida y defendido los derechos de los inmigrantes y refugiados y eliminado la pena de muerte. Por lo tanto, es incomprensible para nosotros que la Asamblea General ha dado prioridad el negar la protección de los más vulnerables entre nosotros al promulgar una de las leyes de acceso al aborto más liberales en la nación.

Los proponentes de la llamada Ley de Salud Reproductiva la han representado como un simple proyecto de ley revisado, sacando viejos estatutos de los libros. Esto es falso. El proyecto de ley incluye nuevas disposiciones que hacen imposible cualquier regulación del aborto, quita estándares para – y regulaciones de– clínicas donde se realizan los abortos, y ordena a los planes de seguro privados sujetos a la autoridad de Illinois a cubrir el aborto.

Esta Ley es una medida extrema, permitiendo el aborto de una vida que no ha nacido en cualquier etapa del embarazo y por cualquier razón. Envía a todos en nuestro estado un mensaje de que la vida es barata. Este es un día verdaderamente triste para Illinois. Continuaremos planteando nuestro caso contra tan cruel desprecio por la vida humana cuando sea que aparezca en la sociedad.

#####

Oświadczenie Katolickiej Konferencji Biskupów Stanu Illinois o

przyjęciu przez Izbę Reprezentantów „Ustawy

o zdrowiu reprodukcyjnym”

Decyzja Izby Reprezentantów Illinois o przyjęciu tak zwanej „Ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym” jest poważną tragedią i zbiorowym upadkiem moralnym. Stan Illinois w przeszłości wyróżniał się  szanowaniem godności ludzkiej i obroną człowieka. Wcześniej nasz stan z satysfakcją przyjmował i bronił też praw imigrantów i uchodźców oraz wyeliminował karę śmierci. Dlatego jest dla nas niezrozumiałe, że Zgromadzenie Ogólne za szczególnie ważne uznało odmowę ochrony najbardziej bezbronnych spośród nas i przyjęło jedno z najbardziej liberalnych praw umożliwiających aborcję w całym kraju. 

Zwolennicy tak zwanej „Ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym” przedstawili ją po prostu jako jedną z zaległych ustaw, mówiąc, że chodzi tu o usunięcie starych przepisów z ksiąg. To kłamstwo. Ustawa zawiera nowe przepisy, które uniemożliwiają wprowadzanie jakichkolwiek regulacji odnośnie do aborcji, usuwają zasady i regulacje prawne z klinik aborcyjnych, w których dokonywana jest aborcja, jak również nakazują prywatnym programom ubezpieczeniowym podlegającym prawu  Illinois pokrywanie kosztów aborcji. 

Ustawa ta jest środkiem skrajnym, który pozwala przerwać nienarodzone życie na dowolnym etapie ciąży i to z jakiegokolwiek powodu. Wypływa z tego przesłanie dla wszystkich mieszkańców naszego stanu, że życie ludzkie jest niewiele warte. To naprawdę smutny dzień dla stanu Illinois. Będziemy kontynuować naszą walkę przeciwko tak bezwzględnemu lekceważeniu ludzkiego życia zawsze, gdy tylko pojawią się w naszym społeczeństwie jakieś niepokojące oznaki.

#####