pen

Monday, Feb 04, 2019

Illinois’ six Catholic bishops today issued a statement urging state lawmakers to vote “no” on upcoming legislation to legalize marijuana for recreational use. Read the statement below and in PDF form for the EnglishSpanish and Polish versions.

 Illinois Bishops Advise

Against Legalization of Marijuana

Legislation that would legalize marijuana for recreational use will be considered in the Illinois General Assembly. The Catholic bishops of Illinois are committed to the common good, and therefore advise against legalization.

Data collected by government agencies and public-interest groups document that drug use is rampant in modern society. Just a few years ago, we heard too many stories of children turned into orphans after their parents overdosed on heroin. Today, we hear of the opioid crisis and the lives it claims. If marijuana is legalized, it will only add to the problem.

Proponents of legalization say marijuana is not addictive, yet peer-reviewed research concludes that it is. Proponents also say that most people who use marijuana will not move on to harder drugs, yet other studies note that most people who are addicted to other drugs started with alcohol and marijuana.

Advocates of legalization rightly point to the racial disparity of our jail and prison populations, noting that marijuana infractions often lead to lives trapped in the criminal justice system. We recognize the truth of that premise, while observing that recent sentencing reforms should soon reverse that trend, since possession of less than 10 grams of marijuana now results in a ticket of up to $200 and no jail time.

Medical marijuana dispensaries already exist across Illinois, ready to be converted into retail stores for customers 21 and older, leading proponents to predict that legalization will eradicate the black market. Will that actually happen, or will the black market simply sell marijuana at a lower price and to those under age?

As lawmakers consider this issue, it is important to remember they are not only debating legalization of marijuana, but also commercialization of a drug into an industry the state will profit from. In seeking the common good, the state should protect its citizens.

We ask lawmakers to say “no” to legalization of marijuana, as Pope Francis explained in 2014 when speaking about marijuana and other recreational drugs: “… To say this ‘no,’ one has to say ‘yes’ to life, ‘yes’ to love, ‘yes’ to others, ‘yes’ to education, ‘yes’ to greater job opportunities. If we say ‘yes’ to all these things, there will be no room for illicit drugs, for alcohol abuse, for other forms of addiction.”

#####

Los obispos de Illinoisestán en contra

de la legalización de la marihuana

La ley que legaliza el consumo de marihuana para fines recreativos se considerará en la Asamblea General de Illinois. Los obispos católicos de Illinois se comprometen con el bien común y, por lo tanto, están en contra de la legalización.

La información recopilada por los organismos gubernamentales y grupos de interés público registran que el consumo de drogas es desenfrenado en la sociedad moderna. Hace algunos años, escuchábamos muchas historias de niños que se quedaron huérfanos luego de que sus padres sufrieron una sobredosis de heroína. Hoy en día, escuchamos sobre la crisis por consumo de opioides y las vidas que cobra. Si se legaliza la marihuana, solo se agrava el problema.

Los defensores de la legalización dicen que la marihuana no es adictiva; sin embargo, una investigación revisada por colegas concluye que sí lo es. Asimismo, mencionan que la mayoría de las personas que consumen marihuana no usarán drogas más fuertes, pero otros estudios indican que la mayoría de las personas que son adictas a otras drogas comenzaron con el consumo de alcohol y marihuana.

Los defensores de la legalización indican de forma oportuna la discriminación racial de nuestras poblaciones en cárceles y prisiones, tomando en cuenta que los delitos por marihuana, a menudo, ocasionan que vivan atrapados en el sistema de justicia penal. Reconocemos la verdad de esa premisa, al igual que observamos que las recientes reformas de sentencias deberían cambiar esa tendencia, ya que ahora la posesión de menos de 10 gramos de marihuana da como resultado el pago de una fianza de hasta $200 y sin privativa de libertad.

Ya existen dispensarios de marihuana medicinal en Illinois, listos para operar como tiendas minoristas para clientes de 21 años o más, y los principales defensores predicen que la legalización erradicará el mercado negro. ¿Finalmente sucederá o el mercado negro solo venderá marihuana a un menor precio y a menores de edad?

Mientras los legisladores consideran este tema, es importante recordar que no solo se debate la legalización de la marihuana, sino también la comercialización de una droga en una industria de la cual el estado se beneficiará. Al buscar el bien común, el estado debe proteger a sus ciudadanos.

Les pedimos a los legisladores que le digan “no” a la legalización de la marihuana, así como indicó el Papa Francisco en 2014 cuando hablaba de la marihuana y otras drogas recreativas: “… Para decir este ‘no,’ hay que decirle ‘sí’ a la vida,‘sí’ al amor,‘sí’ a los demás, ‘sí’ a la educación,‘sí’ a más oportunidades de trabajo. Si decimos ‘sí’ a todas esas cosas, no habrá espacio para las drogas ilícitas, el abuso del alcohol ni para otras formas de adicción”.

#####

Biskupi z Illinois wypowiadają się
przeciwko legalizacji marihuany

Zgromadzenie Ogólne Stanu Illinois rozpatrywać będzie projekt przepisów dopuszczających wykorzystanie marihuany w celach rekreacyjnych. Katolicy Biskupi Illinois, w trosce o dobro ogółu, postulują odrzucenie tej legislacji.

Dane gromadzone przez agencje rządowe i grupy interesu publicznego wskazują, że spożycie narkotyków stało się powszechną plagą we współczesnych społeczeństwach. Zaledwie kilka lat temu stawaliśmy wobec licznych historii dzieci osieroconymi przez rodziców zmarłych w wyniku przedawkowania heroiny. Dzisiaj jesteśmy świadkami kryzysów związanych z opiatami i obserwujemy kolejne ofiary takich substancji. Legalizacja marihuany spowoduje dalsze pogłębienie tego problemu.

Rzecznicy legalizacji twierdzą, że marihuana nie powoduje uzależnienia, jednak publikowane badania naukowe wyraźnie wskazują, że jest inaczej. Propagatorzy nowej legalizacji twierdzą również, że większość osób stosujących marihuanę nigdy nie sięgnie po silniejsze narkotyki, a jednak prowadzone badania wyraźnie wskazują, że osoby uzależnione od twardych narkotyków rozpoczynały zazwyczaj od alkoholu i marihuany.

Rzecznicy legalizacji słusznie wskazują na nierówności rasowe w kontekście populacji osób osadzonych w naszych więzieniach sugerując jednocześnie, że wyroki związane z marihuaną często skutkują wpadnięciem w życiowe błędne koło i trwałym uwikłaniem w systemie karnym. Uznajemy prawdziwość tej obserwacji zauważając jendak, że wprowadzone niedawno reformy sądownicze powinny pomóc w odwróceniu tego trendu w najbliższych latach, ponieważ zgodnie z obecnymi przepisami posiadanie marihuany w ilości mniejszej niż 10 gramów skutkować będzie jedynie grzywną w wysokości 200 dolarów, bez pozbawienia wolności.

Punkty oferujące dostęp do marihuany przeznaczonej do celów leczniczych funkcjonujące już w Illinois są obecnie w pełnej gotowości, aby przekształcić się w punkty handlowe obsługujące wszystkich klientów powyżej 21 roku życia. Przedsiębiorcy ci są jednocześnie czołowymi rzecznikami poglądu, zgodnie z którym legalizacja skutkować będzie likwidacją czarnego rynku. Lecz czy naprawdę tak się stanie? Czy może bardziej prawdopodobne jest, że na czarnym rynku oferowana będzie po prostu marihuana w niższej cenie i dostępna dla osób nieletnich?

W kontekście obecnych inicjatyw ustawodawczych należy pamiętać, że rozważana kwestia dotyczy nie tylko legalizacji marihuany lecz również dopuszczenia komercyjnego obrotu narkotykiem na skalę przemysłową, z korzyścią dla budżetu stanowego. Władze stanowe działające w imieniu i na rzecz ogółu powinny chronić obywateli.

Zwracamy się do prawodawców, aby powiedzieli stanowcze „nie” legalizacji marihuany, zgodnie ze słowami Papieża Franciszka, który w 2014 roku w następujący sposób odniósł się do marihuany i innych narkotyków rekreacyjnych: „… Aby wypowiedzieć owo ‘nie’, trzeba najpierw powiedzieć ‘tak’ życiu, ‘tak’ miłości, ‘tak’ innym ludziom, ‘tak’ edukacji, ’tak’ lepszym perspektywom zawodowym. Jeżeli powiemy ‘tak’ wszystkim tym rzeczom, w naszym życiu po prostu nie będzie już miejsca na nielegalne narkotyki, nadużywanie alkoholu czy inne uzależnienia.”

#####