letter pen paper write

Sunday, May 26, 2019

Illinois’ six Catholic bishops today issued a statement on the end-of-session push to consider the so-called “Reproductive Health Act.”

The extreme legislation goes further than Roe v. Wade in stripping rights from the unborn child, and jeopardizes conscience protections for doctors, nurses and hospitals who refuse to participate in an abortion. The spring legislative session is set to end just days away, on May 31.

The statement follows, and can be viewed as a PDF here or in Español here or in Polskie here.

May 26, 2019

Illinois’ Catholic Bishops Offer Statement on

Push for Consideration of “Reproductive Health Act”

During the past week, we have watched supporters of the misnamed “Reproductive Health Act” propel the legislation into the end-of-session rush. The introduced version of the bill dramatically rewrites current abortion law, going further than Roe v. Wade in stripping human rights and dignity from the unborn child with this single statement: “A fertilized egg, embryo, or fetus does not have independent rights under the laws of this State.” The fundamental premise of the bill is flawed, and no amendment or tweak to the language will change the fact that it is designed to rob the vulnerable life in the womb of any trace of human dignity and value.

On Memorial Day, there will be five days left in the legislative session set to end on May 31.  Major issues that will require bipartisan cooperation and unity among lawmakers remain, such as passing a balanced budget for the health, education and safety of Illinois residents and crafting a statewide construction plan with unresolved funding. Conversations on these matters need to take place in an atmosphere of comity and civility and any talk of abortion will only sow more divisiveness and disharmony in today’s polarized political climate.

We ask that lawmakers set aside consideration of the “Reproductive Health Act,” especially since no final form of the bill has been published, vetted through hearings or fully discussed.

Proponents of the bill cite as a need for action the potential uncertainty surrounding Roe v. Wade. Yet, if the landmark case were overturned today, abortion unfortunately would still be legal in Illinois. House Bill 40 not only authorized taxpayer-funding of abortion, but also removed so-called “trigger language” that would have reverted the state to its pre-Roe policy of allowing an abortion only to save the mother’s life. 

We urge all legislators to consider the common good of the state in these final days of the session and refrain from interjecting chaos into their deliberations by considering the morally- and emotionally-divisive and politically-charged “Reproductive Health Act.”

#####

Los obispos católicos de Illinois ofrecen una declaración sobre

la propuesta de consideración de la “Ley de Salud Reproductiva”

La semana pasada, hemos observado a los partidarios de la mal llamada “Ley de Salud Reproductiva” impulsar la ley hasta el cierre de la sesión legislativa. La versión del proyecto de ley que se presentó reinventa, de forma drástica, la ley del aborto vigente, con alcance más amplio que el caso Roe vs. Wade en relación con la eliminación de los derechos humanos y la dignidad del niño nonato con esta única declaración: “De conformidad con la ley de este Estado, un óvulo fertilizado, embrión o feto no tiene derechos independientes”. La premisa fundamental del proyecto de ley es errónea y ninguna enmienda o ajuste lingüístico cambiará el hecho de que se diseñó con el fin de robarle cualquier rastro de dignidad y valor humano a la vida vulnerable que se encuentra en el útero.


Para el Día de los Caídos, quedarán cinco días de sesión legislativa, cuyo cierre está programado para el 31 de mayo. Aún falta tratar problemas importantes que requerirán la cooperación y la unión bipartidistas entre los legisladores, como la aprobación de un presupuesto equilibrado para la salud, educación y seguridad de los residentes de Illinois y la elaboración de un plan de construcción estatal que cuenta con problemas de financiación sin resolver. Las conversaciones sobre estos asuntos deben realizarse en un entorno de respeto y cortesía, y cualquier conversación sobre el aborto solo generará más división y discordia en la situación política polarizada actual.

Solicitamos que los legisladores dejen sin efecto la consideración de la “Ley de Salud Reproductiva”, especialmente porque no se ha publicado ninguna versión final del proyecto de ley, ni este ha sido evaluado en audiencia ni discutido a fondo.


Los defensores del proyecto de ley mencionan, como fundamento para esta acción, la posible incertidumbre en torno al caso de Roe vs. Wade. Sin embargo, si la histórica decisión se anulara hoy, lamentablemente el aborto aún sería legal en Illinois. El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes n. º 40 no solo autorizó la financiación del aborto por parte de los contribuyentes, sino que también eliminó el denominado “lenguaje provocativo” que hubiera revertido al estado a su política previa al caso Roe de permitir el aborto solo para salvar la vida de la madre.

Instamos a los legisladores a considerar el bien común del estado en estos últimos días de la sesión y se abstengan de generar caos en sus deliberaciones al considerar la “Ley de Salud Reproductiva”, de una carga política, moral y emocionalmente divisiva.

#####

Oświadczenie Biskupów Katolickich stanu Illinois 
o konieczności przemyślenia
 „Ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym”

W ciągu ostatniego tygodnia obserwowaliśmy zwolenników ustawy błędnie nazwanej „O zdrowiu reprodukcyjnym”, próbujących w pośpiechu przegłosować ją jeszcze przed zakończeniem sesji. Przedstawiona wersja projektu ustawy radykalnie zmienia aktualne prawo aborcyjne, bardziej niż było to w przypadku ustawy znanej jako Roe v. Wadeodziera nienarodzone dzieci z praw człowieka i godności ludzkiej. A czyni to poprzez proste oświadczenie:„Zapłodnione jajo, zarodek lub płód nie ma niezależnych praw, zgodnie z prawem tego stanu”.  Podstawowa przesłanka projektu tej ustawy jest wadliwa i ani poprawka do ustawy, ani korekta jej języka nie zmieni faktu, że ma ona na celu odarcie bezbronnego  życia w łonie matki z wszelkich śladów ludzkiej godności i wartości.

Dzień Pamięci Narodowej (Memorial Day) będzie piątym od końca dniem w sesji ustawodawczej, której zakończenie wyznaczono na 31 maja. Najważniejsze kwestie, które będą wymagały współpracy ponadpartyjnej i jedności wśród prawodawców, takie jak przekazanie zrównoważonego budżetu na kwestie opieki zdrowotnej, edukację i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Illinois oraz stworzenie ogólnostanowego planu budowy projektów o nierozwiązanych kwestiami finansowych, wciąż pozostają nierozstrzygnięte. Dyskusje na te tematy muszą odbywać się w cywilizowany sposób, w atmosferze życzliwości. Jednak akutalny, spolaryzowany klimat polityczny sprawia, że wszelkie rozmowy dotyczące aborcji wprowadzają coraz więcej podziałów i dysharmonii.

Prosimy prawodawców, aby zaprzestali rozpatrywania „Ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym”, zwłaszcza że ostateczna forma projektu tej ustawy nie została jeszcze opublikowana, poddana weryfikacji w przesłuchaniu ani w pełni przedyskutowana.


Zwolennicy projektu argumentują pośpiech w działaniach potencjalną niepewnością, jaka zawisła nad ustawą Roe v. Wade. Jednakże nawet jeśli ta precedensowa  kwestia zostałaby dziś odsunięta, aborcja niestety nadal będzie legalna w stanie Illinois. Ustawa ‘House Bill 40’ nie tylko upoważnia do pokrywania kosztów aborcji z funduszy podatnika, ale także zmienia tzw. „rażące słownictwo”, przez co przywraca prawodawstwo sprzed sprawy Roe zezwalające na aborcję tylko w sytuacji, gdy zagrożone jest życie matki. 

Wzywamy wszystkich ustawodawców do wzięcia pod uwagę wspólnego dobra naszego stanu w tych ostatnich dniach sesji i powstrzymanie się od wywoływania chaosu poprzez debaty nad „Ustawą o zdrowiu reprodukcyjnym”, która rodzi moralne i emocjonalne podziały oraz jest obciążona politycznie. 


#####