letter pen paper write

Wednesday, May 29, 2019

Illinois’ six Catholic bishops today issued a statement urging the Illinois Senate to reject the “Reproductive Health Act.” The extreme measure that overhauls the state’s abortion laws passed the Illinois House yesterday, and is due to go before the Illinois Senate before the end of the legislative session on May 31.

Read the statement below, or here in PDF form and here in Español and here in Polskie.

Illinois’ Catholic Bishops Call on State Senate

to Reject “Reproductive Health Act”

The Illinois Constitution, like that of the United States of America on which it was modeled, promises much. It declares that among the inalienable rights of persons is the right to life and that no person, under its promised equal protection, shall be deprived of this right without due process. By passing Senate Bill 25, members of the Illinois House of Representatives have stripped all unborn human beings, even those viable outside the womb, of their right to be recognized as persons.

We appreciate the complex and difficult challenges facing women who have unplanned pregnancies or who carry babies destined to have short or difficult lives. They deserve all the support society can give them. But to deny that the lives growing within these women is anything other than human or that they would, in the vast majority of cases, develop into healthy children is simply to deny reality. If we are saying that the unwanted are not worthy of life, we are entering an ethical and moral wasteland where other human beings can be denied their due process, their human dignity and their right to life.

How do we build on that bereft moral foundation to decry random violence? How do we align that ethical framework with our rejection of the death penalty?

We urge the members of the Illinois Senate to consider carefully what message a vote for this legislation sends to our people. Upholding the right to life of unborn human beings also upholds the right to life of all people, promised in our Constitution and enshrined in our laws.

#####

Obispos católicos de Illinois hacen llamado al Senado Estatal

a rechazar la “Ley de salud reproductiva” 

La Constitución de Illinois, como la de Estados Unidos de América cuyo modelo siguió, promete mucho. Declara que entre los derechos inalienables de las personas está el derecho a la vida y que ninguna persona, bajo su promesa de igual protección, será privada de este derecho sin el debido proceso. Al aprobar el Proyecto de ley del senado 25, los miembros de la Cámara de Representantes de Illinois han despojado a todos los seres humanos que no han nacido, incluso a aquellos viables fuera del útero, su derecho a ser reconocidos como personas.

Entendemos los difíciles y complejos desafíos enfrentados por las mujeres que tienen embarazos no planeados o que están embarazadas con bebés destinados a tener vidas cortas o difíciles. Ellas merecen todo el apoyo que la sociedad pueda darles. Pero negar que las vidas que crecen dentro de estas mujeres es humana o que, en la gran mayoría de los casos, se desarrollarían en niños sanos, es simplemente negar la realidad. Si estamos diciendo que los no deseados no son dignos de la vida, estamos entrando en un desierto ético y moral donde otros seres humanos pueden ser negados de su debido proceso, su dignidad humana y su derecho a la vida.

¿Cómo construimos sobre esa base moral abandonada para condenar la violencia fortuita? ¿Cómo alineamos esa estructura ética con nuestro rechazo a la pena de muerte?

Urgimos a los miembros del Senado de Illinois a considerar cuidadosamente el mensaje que un voto por esta legislación envía a nuestra gente. Defender el derecho a la vida de los seres humanos que no han nacido también defiende el derecho a la vida de todas las personas, prometido en nuestra Constitución y consagrado en nuestras leyes.

#####

Katoliccy biskupi Stanu Illinois wzywają stanowy Senat

do odrzucenia „Ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym”

Konstytucja stanu Illinois, podobnie jak Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, na której była wzorowana, wiele obiecuje. Deklaruje, że wśród niezbywalnych praw człowieka jest prawo do życia. Twierdzi, że żadna osoba chroniona konstytucyjną obietnicą równości nie powinna zostać pozbawiona swego prawa do ochrony bez zastosowania należnych procedur prawnych. Członkowie Izby Reprezentantów Stanu Illinois, zatwierdzając Ustawę Senatu nr 25, pozbawili wszystkie nienarodzone istoty ludzkie, nawet te zdolne do życia poza łonem matki, prawa do bycia uznanym za osobę.

Rozumiemy, jak trudne i złożone są wyzwania stojące przed kobietami doświadczającymi nieplanowanych ciąż lub przed kobietami, które otrzymują diagnozę, że życie ich nienarodzonych jeszcze dzieci będzie krótkie i ciężkie. Zasługują one na jak największe z możliwych wsparcie społeczne. Jednak zaprzeczanie, że życie poczęte w łonach tych kobietach jest czymś innym niż ludzkie, lub zapewnienie, że w ogromnej większości przypadków urodzą one zdrowe dzieci, jest po prostu zaprzeczeniem rzeczywistości. Jeśli mówimy, że niechciane dzieci nie są warte życia, wchodzimy na etyczne i moralne pustkowie, gdzie również innym ludziom można odmówić należytego procesu obrony ich ludzkiej godności i ich prawa do życia.

Jak budować na fundamencie pozbawionym zasad moralnych, jak w takiej sytuacji piętnować bezmyślne ataki przemocy? Czy te normy etyczne mogą pozostawać w zgodzie z odrzucaniem przez nas kary śmierci? 

Apelujemy do członków Senatu Illinois, aby dokładnie rozważyli, jakie przesłanie wysyłają swoim wyborcom popierając tę ustawę. Obrona prawa do życia nienarodzonych istot ludzkich jest jednocześnie wsparciem prawa do życia wszystkich ludzi, zapewnionego w naszej Konstytucji i zagwarantowanego w naszych przepisach prawnych.

#####