Bishops’ Statements on Current Issues

Illinois’ six diocesan bishops occasionally make statements on current issues important to the Church, either as a group or as individuals. When the statement is issued as a group, it reflects the view of the Church statewide. Individual bishops may choose to make a statement on issues of specific interest to their dioceses.

Illinois bishops issue statement on legislative push for 'Reproductive Health Act'

Illinois bishops issue statement on legislative push for 'Reproductive Health Act'

Illinois’ six Catholic bishops today issued a statement on the end-of-session push to consider the so-called “Reproductive Health Act.”

The extreme legislation goes further than Roe v. Wade in stripping rights from the unborn child, and jeopardizes conscience protections for doctors, nurses and hospitals who refuse to participate in an abortion. The spring legislative session is set to end just days away, on May 31.

The statement follows, and can be viewed as a PDF here or in Español here or in Polskie here.

May 26, 2019

Illinois’ Catholic Bishops Offer Statement on

Push for Consideration of “Reproductive Health Act”

During the past week, we have watched supporters of the misnamed “Reproductive Health Act” propel the legislation into the end-of-session rush. The introduced version of the bill dramatically rewrites current abortion law, going further than Roe v. Wade in stripping human rights and dignity from the unborn child with this single statement: “A fertilized egg, embryo, or fetus does not have independent rights under the laws of this State.” The fundamental premise of the bill is flawed, and no amendment or tweak to the language will change the fact that it is designed to rob the vulnerable life in the womb of any trace of human dignity and value.

On Memorial Day, there will be five days left in the legislative session set to end on May 31.  Major issues that will require bipartisan cooperation and unity among lawmakers remain, such as passing a balanced budget for the health, education and safety of Illinois residents and crafting a statewide construction plan with unresolved funding. Conversations on these matters need to take place in an atmosphere of comity and civility and any talk of abortion will only sow more divisiveness and disharmony in today’s polarized political climate.

We ask that lawmakers set aside consideration of the “Reproductive Health Act,” especially since no final form of the bill has been published, vetted through hearings or fully discussed.

Proponents of the bill cite as a need for action the potential uncertainty surrounding Roe v. Wade. Yet, if the landmark case were overturned today, abortion unfortunately would still be legal in Illinois. House Bill 40 not only authorized taxpayer-funding of abortion, but also removed so-called “trigger language” that would have reverted the state to its pre-Roe policy of allowing an abortion only to save the mother’s life. 

We urge all legislators to consider the common good of the state in these final days of the session and refrain from interjecting chaos into their deliberations by considering the morally- and emotionally-divisive and politically-charged “Reproductive Health Act.”

#####

Los obispos católicos de Illinois ofrecen una declaración sobre

la propuesta de consideración de la “Ley de Salud Reproductiva”

La semana pasada, hemos observado a los partidarios de la mal llamada “Ley de Salud Reproductiva” impulsar la ley hasta el cierre de la sesión legislativa. La versión del proyecto de ley que se presentó reinventa, de forma drástica, la ley del aborto vigente, con alcance más amplio que el caso Roe vs. Wade en relación con la eliminación de los derechos humanos y la dignidad del niño nonato con esta única declaración: “De conformidad con la ley de este Estado, un óvulo fertilizado, embrión o feto no tiene derechos independientes”. La premisa fundamental del proyecto de ley es errónea y ninguna enmienda o ajuste lingüístico cambiará el hecho de que se diseñó con el fin de robarle cualquier rastro de dignidad y valor humano a la vida vulnerable que se encuentra en el útero.


Para el Día de los Caídos, quedarán cinco días de sesión legislativa, cuyo cierre está programado para el 31 de mayo. Aún falta tratar problemas importantes que requerirán la cooperación y la unión bipartidistas entre los legisladores, como la aprobación de un presupuesto equilibrado para la salud, educación y seguridad de los residentes de Illinois y la elaboración de un plan de construcción estatal que cuenta con problemas de financiación sin resolver. Las conversaciones sobre estos asuntos deben realizarse en un entorno de respeto y cortesía, y cualquier conversación sobre el aborto solo generará más división y discordia en la situación política polarizada actual.

Solicitamos que los legisladores dejen sin efecto la consideración de la “Ley de Salud Reproductiva”, especialmente porque no se ha publicado ninguna versión final del proyecto de ley, ni este ha sido evaluado en audiencia ni discutido a fondo.


Los defensores del proyecto de ley mencionan, como fundamento para esta acción, la posible incertidumbre en torno al caso de Roe vs. Wade. Sin embargo, si la histórica decisión se anulara hoy, lamentablemente el aborto aún sería legal en Illinois. El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes n. º 40 no solo autorizó la financiación del aborto por parte de los contribuyentes, sino que también eliminó el denominado “lenguaje provocativo” que hubiera revertido al estado a su política previa al caso Roe de permitir el aborto solo para salvar la vida de la madre.

Instamos a los legisladores a considerar el bien común del estado en estos últimos días de la sesión y se abstengan de generar caos en sus deliberaciones al considerar la “Ley de Salud Reproductiva”, de una carga política, moral y emocionalmente divisiva.

#####

Oświadczenie Biskupów Katolickich stanu Illinois 
o konieczności przemyślenia
 „Ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym”

W ciągu ostatniego tygodnia obserwowaliśmy zwolenników ustawy błędnie nazwanej „O zdrowiu reprodukcyjnym”, próbujących w pośpiechu przegłosować ją jeszcze przed zakończeniem sesji. Przedstawiona wersja projektu ustawy radykalnie zmienia aktualne prawo aborcyjne, bardziej niż było to w przypadku ustawy znanej jako Roe v. Wadeodziera nienarodzone dzieci z praw człowieka i godności ludzkiej. A czyni to poprzez proste oświadczenie:„Zapłodnione jajo, zarodek lub płód nie ma niezależnych praw, zgodnie z prawem tego stanu”.  Podstawowa przesłanka projektu tej ustawy jest wadliwa i ani poprawka do ustawy, ani korekta jej języka nie zmieni faktu, że ma ona na celu odarcie bezbronnego  życia w łonie matki z wszelkich śladów ludzkiej godności i wartości.

Dzień Pamięci Narodowej (Memorial Day) będzie piątym od końca dniem w sesji ustawodawczej, której zakończenie wyznaczono na 31 maja. Najważniejsze kwestie, które będą wymagały współpracy ponadpartyjnej i jedności wśród prawodawców, takie jak przekazanie zrównoważonego budżetu na kwestie opieki zdrowotnej, edukację i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Illinois oraz stworzenie ogólnostanowego planu budowy projektów o nierozwiązanych kwestiami finansowych, wciąż pozostają nierozstrzygnięte. Dyskusje na te tematy muszą odbywać się w cywilizowany sposób, w atmosferze życzliwości. Jednak akutalny, spolaryzowany klimat polityczny sprawia, że wszelkie rozmowy dotyczące aborcji wprowadzają coraz więcej podziałów i dysharmonii.

Prosimy prawodawców, aby zaprzestali rozpatrywania „Ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym”, zwłaszcza że ostateczna forma projektu tej ustawy nie została jeszcze opublikowana, poddana weryfikacji w przesłuchaniu ani w pełni przedyskutowana.


Zwolennicy projektu argumentują pośpiech w działaniach potencjalną niepewnością, jaka zawisła nad ustawą Roe v. Wade. Jednakże nawet jeśli ta precedensowa  kwestia zostałaby dziś odsunięta, aborcja niestety nadal będzie legalna w stanie Illinois. Ustawa ‘House Bill 40’ nie tylko upoważnia do pokrywania kosztów aborcji z funduszy podatnika, ale także zmienia tzw. „rażące słownictwo”, przez co przywraca prawodawstwo sprzed sprawy Roe zezwalające na aborcję tylko w sytuacji, gdy zagrożone jest życie matki. 

Wzywamy wszystkich ustawodawców do wzięcia pod uwagę wspólnego dobra naszego stanu w tych ostatnich dniach sesji i powstrzymanie się od wywoływania chaosu poprzez debaty nad „Ustawą o zdrowiu reprodukcyjnym”, która rodzi moralne i emocjonalne podziały oraz jest obciążona politycznie. 


#####

Illinois bishops issue statement on legislative push for 'Reproductive Health Act'

Illinois bishops warn against extreme abortion legislation

Illinois’ six Catholic bishops today issued a statement against recently-introduced abortion legislation. This package of legislation would repeal the state’s Parental Notice of Abortion Act, which requires a parent or guardian be notified when a minor seeks an abortion. The legislation would also repeal the state’s current ban on partial-birth abortions, define abortion as a fundamental right, eliminate legal protections for hospitals and health care personnel who refuse to participate in an abortion, and dramatically change the current landscape of abortion law in Illinois. Read the statement below and in PDF form in English, Spanish and Polish.

Illinois Bishops Warn Against

Extreme Abortion Legislation in General Assembly

As Illinois faces so many pressing issues involving human life and dignity, it is incomprehensible that our elected officials have decided the pressing issue of the day is to enhance the chances that the lives of the most vulnerable and voiceless will be taken. Their efforts, similar to recent actions in New York and Virginia, focus on corrupting our God-given right to life and sowing unnecessary division.

House Bill 2495 and Senate Bill 1942, misnamed the Reproductive Health Act, include so many harmful provisions the full effect of these bills can hardly be imagined. We know the legislation:

  • seeks to define abortion as health care and a fundamental right;
  • removes abortion clinics from a regulatory framework designed for significant medical procedures;
  • attacks a carefully constructed agreement in law on how hospitals care for the victims of sexual assault;
  • repeals the ban on partial birth abortion;
  • repeals legal protections for doctors and hospitals who decline to participate in abortions;
  • requires private health insurance in Illinois to fully cover the cost of abortion;
  • removes the requirement that only doctors can perform abortions;
  • as well as many other changes that in totality require us to treat abortion as a celebrated right instead of a heart-wrenching tragedy.

Abortion is not health care. It is the intentional taking of innocent and defenseless human life. Moreover, provisions in the law that allow healthcare providers to live and work in accordance with their sincerely-held moral beliefs are not wrong. Freedom of religion and conscience protections are fundamental rights, enshrined in our state and federal constitutions, and they must be respected.

House Bill 2467 and Senate Bill 1594 seek to repeal the Parental Notice of Abortion Act. This law, which has been in statute since 1995 and enforced since 2013, ensures parents are involved in profound medical decisions involving their children. Every other state bordering Illinois – Wisconsin, Indiana, Kentucky, Missouri and Iowa – requires at least parental notification. It is a broadly-supported, reasonable safeguard that allows parents to properly exercise love and care for their children. Our government should support families, not undermine them.

Opposition to these bills do not require one to assume a pro-life political position. Opposition should be the natural result of applying reason, fairness and a basic respect for human dignity to the examination of their contents. We cannot further devalue human life to the extent proposed in this legislation without dire consequences for ourselves.

We hope to lead all people of goodwill to rise up and be heard in opposition to these terrible efforts. Accordingly, in the days ahead, we will be distributing more information and calls to action. Today, we ask for your prayers and support as you certainly have ours.

#####

Illinois bishops issue statement against legalization of marijuana

Illinois bishops issue statement against legalization of marijuana

Illinois’ six Catholic bishops today issued a statement urging state lawmakers to vote “no” on upcoming legislation to legalize marijuana for recreational use. Read the statement below and in PDF form for the EnglishSpanish and Polish versions.

 Illinois Bishops Advise

Against Legalization of Marijuana

Legislation that would legalize marijuana for recreational use will be considered in the Illinois General Assembly. The Catholic bishops of Illinois are committed to the common good, and therefore advise against legalization.

Data collected by government agencies and public-interest groups document that drug use is rampant in modern society. Just a few years ago, we heard too many stories of children turned into orphans after their parents overdosed on heroin. Today, we hear of the opioid crisis and the lives it claims. If marijuana is legalized, it will only add to the problem.

Proponents of legalization say marijuana is not addictive, yet peer-reviewed research concludes that it is. Proponents also say that most people who use marijuana will not move on to harder drugs, yet other studies note that most people who are addicted to other drugs started with alcohol and marijuana.

Advocates of legalization rightly point to the racial disparity of our jail and prison populations, noting that marijuana infractions often lead to lives trapped in the criminal justice system. We recognize the truth of that premise, while observing that recent sentencing reforms should soon reverse that trend, since possession of less than 10 grams of marijuana now results in a ticket of up to $200 and no jail time.

Medical marijuana dispensaries already exist across Illinois, ready to be converted into retail stores for customers 21 and older, leading proponents to predict that legalization will eradicate the black market. Will that actually happen, or will the black market simply sell marijuana at a lower price and to those under age?

As lawmakers consider this issue, it is important to remember they are not only debating legalization of marijuana, but also commercialization of a drug into an industry the state will profit from. In seeking the common good, the state should protect its citizens.

We ask lawmakers to say “no” to legalization of marijuana, as Pope Francis explained in 2014 when speaking about marijuana and other recreational drugs: “… To say this ‘no,’ one has to say ‘yes’ to life, ‘yes’ to love, ‘yes’ to others, ‘yes’ to education, ‘yes’ to greater job opportunities. If we say ‘yes’ to all these things, there will be no room for illicit drugs, for alcohol abuse, for other forms of addiction.”

#####

Los obispos de Illinoisestán en contra

de la legalización de la marihuana

La ley que legaliza el consumo de marihuana para fines recreativos se considerará en la Asamblea General de Illinois. Los obispos católicos de Illinois se comprometen con el bien común y, por lo tanto, están en contra de la legalización.

La información recopilada por los organismos gubernamentales y grupos de interés público registran que el consumo de drogas es desenfrenado en la sociedad moderna. Hace algunos años, escuchábamos muchas historias de niños que se quedaron huérfanos luego de que sus padres sufrieron una sobredosis de heroína. Hoy en día, escuchamos sobre la crisis por consumo de opioides y las vidas que cobra. Si se legaliza la marihuana, solo se agrava el problema.

Los defensores de la legalización dicen que la marihuana no es adictiva; sin embargo, una investigación revisada por colegas concluye que sí lo es. Asimismo, mencionan que la mayoría de las personas que consumen marihuana no usarán drogas más fuertes, pero otros estudios indican que la mayoría de las personas que son adictas a otras drogas comenzaron con el consumo de alcohol y marihuana.

Los defensores de la legalización indican de forma oportuna la discriminación racial de nuestras poblaciones en cárceles y prisiones, tomando en cuenta que los delitos por marihuana, a menudo, ocasionan que vivan atrapados en el sistema de justicia penal. Reconocemos la verdad de esa premisa, al igual que observamos que las recientes reformas de sentencias deberían cambiar esa tendencia, ya que ahora la posesión de menos de 10 gramos de marihuana da como resultado el pago de una fianza de hasta $200 y sin privativa de libertad.

Ya existen dispensarios de marihuana medicinal en Illinois, listos para operar como tiendas minoristas para clientes de 21 años o más, y los principales defensores predicen que la legalización erradicará el mercado negro. ¿Finalmente sucederá o el mercado negro solo venderá marihuana a un menor precio y a menores de edad?

Mientras los legisladores consideran este tema, es importante recordar que no solo se debate la legalización de la marihuana, sino también la comercialización de una droga en una industria de la cual el estado se beneficiará. Al buscar el bien común, el estado debe proteger a sus ciudadanos.

Les pedimos a los legisladores que le digan “no” a la legalización de la marihuana, así como indicó el Papa Francisco en 2014 cuando hablaba de la marihuana y otras drogas recreativas: “… Para decir este ‘no,’ hay que decirle ‘sí’ a la vida,‘sí’ al amor,‘sí’ a los demás, ‘sí’ a la educación,‘sí’ a más oportunidades de trabajo. Si decimos ‘sí’ a todas esas cosas, no habrá espacio para las drogas ilícitas, el abuso del alcohol ni para otras formas de adicción”.

#####

Biskupi z Illinois wypowiadają się
przeciwko legalizacji marihuany

Zgromadzenie Ogólne Stanu Illinois rozpatrywać będzie projekt przepisów dopuszczających wykorzystanie marihuany w celach rekreacyjnych. Katolicy Biskupi Illinois, w trosce o dobro ogółu, postulują odrzucenie tej legislacji.

Dane gromadzone przez agencje rządowe i grupy interesu publicznego wskazują, że spożycie narkotyków stało się powszechną plagą we współczesnych społeczeństwach. Zaledwie kilka lat temu stawaliśmy wobec licznych historii dzieci osieroconymi przez rodziców zmarłych w wyniku przedawkowania heroiny. Dzisiaj jesteśmy świadkami kryzysów związanych z opiatami i obserwujemy kolejne ofiary takich substancji. Legalizacja marihuany spowoduje dalsze pogłębienie tego problemu.

Rzecznicy legalizacji twierdzą, że marihuana nie powoduje uzależnienia, jednak publikowane badania naukowe wyraźnie wskazują, że jest inaczej. Propagatorzy nowej legalizacji twierdzą również, że większość osób stosujących marihuanę nigdy nie sięgnie po silniejsze narkotyki, a jednak prowadzone badania wyraźnie wskazują, że osoby uzależnione od twardych narkotyków rozpoczynały zazwyczaj od alkoholu i marihuany.

Rzecznicy legalizacji słusznie wskazują na nierówności rasowe w kontekście populacji osób osadzonych w naszych więzieniach sugerując jednocześnie, że wyroki związane z marihuaną często skutkują wpadnięciem w życiowe błędne koło i trwałym uwikłaniem w systemie karnym. Uznajemy prawdziwość tej obserwacji zauważając jendak, że wprowadzone niedawno reformy sądownicze powinny pomóc w odwróceniu tego trendu w najbliższych latach, ponieważ zgodnie z obecnymi przepisami posiadanie marihuany w ilości mniejszej niż 10 gramów skutkować będzie jedynie grzywną w wysokości 200 dolarów, bez pozbawienia wolności.

Punkty oferujące dostęp do marihuany przeznaczonej do celów leczniczych funkcjonujące już w Illinois są obecnie w pełnej gotowości, aby przekształcić się w punkty handlowe obsługujące wszystkich klientów powyżej 21 roku życia. Przedsiębiorcy ci są jednocześnie czołowymi rzecznikami poglądu, zgodnie z którym legalizacja skutkować będzie likwidacją czarnego rynku. Lecz czy naprawdę tak się stanie? Czy może bardziej prawdopodobne jest, że na czarnym rynku oferowana będzie po prostu marihuana w niższej cenie i dostępna dla osób nieletnich?

W kontekście obecnych inicjatyw ustawodawczych należy pamiętać, że rozważana kwestia dotyczy nie tylko legalizacji marihuany lecz również dopuszczenia komercyjnego obrotu narkotykiem na skalę przemysłową, z korzyścią dla budżetu stanowego. Władze stanowe działające w imieniu i na rzecz ogółu powinny chronić obywateli.

Zwracamy się do prawodawców, aby powiedzieli stanowcze „nie” legalizacji marihuany, zgodnie ze słowami Papieża Franciszka, który w 2014 roku w następujący sposób odniósł się do marihuany i innych narkotyków rekreacyjnych: „… Aby wypowiedzieć owo ‘nie’, trzeba najpierw powiedzieć ‘tak’ życiu, ‘tak’ miłości, ‘tak’ innym ludziom, ‘tak’ edukacji, ’tak’ lepszym perspektywom zawodowym. Jeżeli powiemy ‘tak’ wszystkim tym rzeczom, w naszym życiu po prostu nie będzie już miejsca na nielegalne narkotyki, nadużywanie alkoholu czy inne uzależnienia.”

#####